2.MURAD

1404 yılında Amasya’da doğan Murad,Bursa’da medrese eğitimini aldıktan sonra tekrar Amasya’ya dönerek tahta çıkıncaya kadar burada eyalet valisi olarak görev yaptı.1421 yılında tahta çıktıktan sonra hükümdarlığını tanımayan Anadolu beylikleri ve tahta hak iddia eden amcası Düzmece Mustafa’yla mücadeleye girişti.

Amcası Düzmece Mustafa’yı ortadan kaldırdıktan sonra Gelibolu’yu tekrardan almaya çalışan Bizans’ın üzerine yürüyerek İstanbul’u iki ay gibi bir süre boyunca muhasara etti.1422 yılında gerçekleşen bu olaydan sonra Anadolu’ya geçerek hükümdarlığını tanımayan beylerin üzerine yürüdü.Karamanoğlu ve Candaroğulları’nı itaat altına alarak,kaybettiği toprakları geri aldı.

1402 yılında Selanik’i geri alan Bizans,şehri bir süre sonra Venedikliler’e teslim etti.Selanik’i tekrar almak isteyen 2.Murad Venedik’e savaş açarak,7 yıl süren savaş dönemini başlatmış oldu.Ayrıca Balkanlar üzerindeki baskıcı politikası da 1428 yılında imzalanan bir mütarekeyle Bosna.Sırp ve Eflak prenslerinin padişaha bağlılıklarını yinelemeleriyle başarılı oldu.

Bölgede 1434 yılına kadar hüküm süren barış havası,Osmanlıların Balkanlar üzerine yeni bir sefere çıkmalarıyla son buldu.1434’te Sırbistan ve Eflak üzerine yürüdüler.147 yılında Kutsal Roma İmparatoru olarak Macar ve Hırvat topraklarında hüküm süren Sigismund’un ölümüyle beraber,Osmanlılar Macaristan’ı 1438 yılında işgal ettiler ve ertesi yıl da Sırbistan’ı ilhak ederek Balkanlar’da hakimiyet kurdular.

Belgrad’ı kuşatan 2.Murad’ın başarısız olması sonucu,Osmanlıların tarihi açıdan bir dönüm noktası yaşadığını kabul eden tarihçiler bulunmaktadır.Hunyadi Janos komutasındaki Macar ordusunun Osmanlıları arka arkaya yenilgiye uğratması ve 1443 yılında Niş Muharebesi’ni kazanarak Sofya ve Niş’i geri almaları devlet içerisinde telaşa sebep olmuştur.Aynı yılın Kasım ayında Zlatiça Muharebesi’yle Macarları Balkan geçitlerinde durdurmayı başaran Murad bu muharebeden sonra barış yanlı politika izlemiştir.

Macar ve Sırp despotu ile 12 Haziran 1444’te Edirne Antlaşması’nı imzalayarak Tuna’yı bir sınır olarak kabul ettiler.Osmanlının Balkanlar’daki sıkıntılarını fırsat bilerek Anadolu’da bazı bölgeleri işgal eden Karamanoğlu ile de aynı yıl Yenişehir Antlaşması imzalanmıştır.Aynı zamanda bu antlaşmayla bazı topraklar Karamanoğulları’na bırakılmıştır.2.Murad her tarafta barışı sağladığını düşünerek 1444 yılında tahttan feragat etmiş ve oğlu Mehmet’in tahta çıkmasını istemiştir.

Padişahın bu tutumundan haberdar olan Macar Kralı,Bizans ve Papalıkla işbirliği yaparak muhtelif Balkan askerlerinden oluşan bir Haçlı ordusu kurarak Osmanlıların üzerine yürüdü.Tahttan çekilen Murad büyük ricalarla tekrar ordunun başına geçerek Varna’da Haçlı kuvvetlerini bozguna uğratmayı başardı.10 Kasım 1444’teki bu zaferden sonra Hunyadi bir kez daha Balkanlar’a girme teşebbüsünde bulunduysa da 20 Ekim 1448’de kazanılan 2. Kosova Savaşı’yla bu tehlike ikinci kez atlatılmış oldu.Ardından Arnavutluk’taki isyancı İskender Bey’le mücadeleye girişen Murad 3 Şubat 1451’de vefat etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.